Uputstvo za pripremu radova

 
Časopis ZAŠTITA MATERIJALA objavljuje originalne, prethodno neobjavljene, radove u kategorijama: naučni radovi, preliminarna saopštenja i pregledni radovi. Časopis objavljuje radove pisane na srpskom i engleskom jeziku. Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Priprema rukopisa:

Rukopis, pripremljen kao MS Word doc datoteka, treba poslati isključivo e-poštom kao prilog na adresu glavnog urednika, prof. dr Milana Antonijevića:


Naslov treba da bude jasan, ne predugačak, ali potpuno informativan (ne više od 10 reči). Puna imena i prezimena autora treba da budu data ispod naslova. Adrese autora treba dati na dnu prve strane.

Izvod rada, ne duži od 150 reči (10-12 redova), treba da sadrži kratak pregled metoda i najvažnije rezultate, tako da njegov originalni tekst može da se koristi u referentnoj periodici. Na kraju izvoda potrebno je navesti ključne reči (do sedam pojmova) u posebnom redu, koje obezbeđuju uključivanje članka u informacione sisteme.

Cilj istraživanja treba da bude dat u „Uvodu“ uz kratak pregled dosadašnjih relevantnih publikovanih reyultata i doprinosa koji se tiču slične problematike. Pri citiranju literature treba dati prezime prvog autora i godinu izdavanja u uglastim zagradama. Potpune citate treba dati na kraju rada kao poseban odeljak rukopisa.

Deo „Materijali i metode“ treba da bude što je moguće kraći, ali može biti duži ukoliko opisuje novu proceduru.

Rezultati i diskusija“ ne bi trebalo da sadrže ono što je već objašnjeno tabelama i slikama, već samo komentare i analizu rezultata.

"Zaključak" treba da sadrži samo osnovne doprinose rada razumevanju problematike.

Tabele i grafikoni treba da suštinski doprinese boljem razumevanju i interpretaciji rezultata rada. Fotografije, crteži i druge ilustracije treba da budu jasni i dobrog kvaliteta. Mesta za tabele i ilustracije treba da budu jasno obeležena u rukopisu.

Literaturne navode navesti po abecednom redu u odnosu na prezime autora, za kojim treba da slede inicijal imena, godina izdanja (u zagradi), originalni naziv rada časopisa, volumen, stranice. Za knjige dati još i ime izdavača i mesto izdavanja.

Svi rukopisi podležu uređivačkoj recenziji.

Uredništvo Zaštite materijala

 


Copyright