Nova publikacija u izdanju UISKOZAM

Jelena B. Bajat
PREVLAKE LEGURA CINKA – ELEKTROHEMIJSKO DOBIJANJE I KOROZIONA STABILNOST
    
    Svojstva cinka, kao široko korišćene prevlake na gvožđu i/ili čeliku, mogu znatno da se poboljšaju njegovim legiranjem. Elementi koji se najčešće koriste za elektrohemijsko taloženje prevlaka legura cinka na gvožđu su elementi trijade gvožđa: nikal, kobalt i gvožđe. Ova knjiga prikazuje neke značajne primere zaštite gvožđa i/ili čelika legurama cinka sa posebnim osvrtom na zaštitu čelika prevlakama legura cinka dobijenih elektrohemijskim taloženjem. Centralno mesto zauzima pregled uticaja brojnih faktora elektrohemijskog taloženja prevlaka legura cinka sa elementima trijade gvožđa na njihova svojstva, naročito korozionu stabilnost. U knjizi je data eksperimentalna i teorijska metodologija koja se najčešće koristi u elektrohemijskom taloženju prevlaka legura i njihovoj karakterizaciji.

Iz recenzije

Izbor sadržaja ove knjige je zasnovan na savremenim postupcima zaštite čelika i gvožđa od korozije primenom raznih vrsta prevlaka legura cinka, sa posebnim osvrtom na primeni elektrohemijski taloženih prevlaka legura cinka sa elementima grupe gvožđa. Monografija je nastala kao rezultat dugogodišnjeg istraživačkog i pedagoškog rada autora. Imajući sve ovo u vidu, ova knjiga može da bude od koristi stručnjacima iz neposredne proizvodnje i istraživačima u naučnim institucijama, ali sa druge strane daje mogućnost korišćenja kao udžbeničkog materijala za studente master i doktorskih studija odgovarajućih profila obrazovanja.
Prof. dr Miodrag Maksimović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd


Iz Sadržaja...

1
/Zaštita površine čelika prevlakama legura
/
Klasifikacija legura, metode dobijanja i karakterisanje prevlaka legura...
2 /Elektrohemijsko dobijanje prevlaka legura cinka sa elementima trijade gvožđa/
Uticaj parametara taloženja prevlaka legura cinka na njihova svojstva: vrsta, sastav i temperatura rastvora za taloženje, gustina struje i potencijal taloženja, režim taloženja...
4 /Koroziona stabilnost prevlaka legura cinka sa elementima trijade gvožđa/
Koroziona stabilnost elektrohemijski taloženih prevlaka Zn-Ni, Zn-Co i Zn-Fe legura...